Algemene voorwaarden

 

ARTIKEL 1: DEFINITIES 

Indien u lid van ons bent of wenst te worden en gebruik maakt van onze diensten of producten, dient u dit te doen in overeenstemming met duidelijke en transparante overeenkomsten. Door u in te schrijven verklaart u dat u deze voorwaarden en de regels en voorschriften van Adlife hebt gelezen en aanvaard en dat u in overeenstemming met deze voorwaarden en voorschriften zult handelen. 

- Adres: Diestsesteenweg 178, 3010 Kessel-Lo (Leuven) 

- Bedrijfsgegevens: 

 - Naam: ADLIFE BV 

             - Ondernemingsnummer: BE0769.799.918 

             - IBAN: BE83 0689 4177 1815 

- Contact klantenservice: groepslessen@adfysio.be 

- Contract: het contract dat krachtens de registratie wordt gesloten tussen Adlife en het lid. Deze voorwaarden maken eveneens deel uit van uw contract, net als alle specifieke voorwaarden die eventueel van toepassing zijn op de Opties. 

- Ingangsdatum: In principe treedt het contract in werking op de dag van uw registratie.  

ARTIKEL 2: LIDMAATSCHAP EN TOEGANG 

a. U kunt zich op een van de volgende manieren abonneren: 

1. op de Adlife website, door het online registratieformulier in te vullen (https://Adfysio.clubplanner.be/registration); of 

2. in de Club, door ter plaatse bij onze gastheer het inschrijvingsformulier in te vullen. 

U kunt op één van de volgende manieren een les reserveren: 

  1. Op de Adlife website, door het online registratieformulier in te vullen (https.//Adfysio.clubplanner.be/registration);  

 

ARTIKEL 3: INSCHRIJVING, DUUR 

a. Wij bieden verschillende soorten abonnementen of formules (coaching/groepslessen) aan waarvan u alle details op onze website of in de Club kunt vinden. 

b. Bij uw inschrijving geeft u aan welk type abonnement of pakket u wilt nemen.   

ARTIKEL 4: OPTIES 

a. Naast het type abonnement, bieden wij verschillende opties aan in de webshop. Deze zijn te vinden op https://Adfysio.clubplanner.be of u kunt er naar vragen via groepslessen@adfysio.be. 

b. U kunt zich abonneren op een pakket op het moment van inschrijving of tijdens de looptijd van het contract. In ieder geval eindigt het arrangement aan het einde van het contract, afhankelijk van het gekozen type arrangement (coaching of groepslessen). Een aan de gang zijnde annulering kan niet worden beëindigd. 

c. De pakketten worden onmiddellijk geactiveerd, zodat u er onmiddellijk van kunt profiteren. De artikelen 2 en 3 van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle pakketten. Als u kiest voor een abonnement met betaling om de 4 weken, worden de kosten van de pakketten toegevoegd aan uw abonnementskosten. Als u zich abonneert op een pakket na de eerste dag van uw abonnement, worden u kosten in rekening gebracht voor het pakket. 

f. Als u lid wordt en de Club wilt ontdekken, kunt u een initiatiesessie met onze coach in onze Club kopen. Alleen jij kunt dit doen. Adlife verzorgt de kennismakingssessies niet rechtstreeks, maar besteedt deze uit aan de professionals in de Club die verantwoordelijk zijn voor de Personal Training diensten. 

  

ARTIKEL 5: VERGOEDINGEN EN BETALING 

a. Alle soorten lidmaatschap hebben hun eigen tarieven en voorwaarden. Deze zijn te vinden op de website van Adlife. 

f. Als wij om welke reden dan ook niet in staat zijn uw betaling te innen (bijv. wegens annulering, onvoldoende saldo, enz.), zal u niet kunnen deelnemen aan de desbetreffende les of workshop.  

i. Wij behouden ons het recht voor om de tarieven en/of voorwaarden in onze webshop te wijzigen. Tariefwijzigingen ten gevolge van overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden toegepast, ongeacht de hoogte ervan, en geven geen recht op opzegging. 

 

ARTIKEL 6: BEURTENKAARTEN, ABONNEMENTEN EN LOSSE BEURTEN 

Elke beurtenkaart, abonnement en losse beurt staat op naam en mag enkel door de desbetreffende persoon gebruikt worden. 

  

ARTIKEL 7: OPENINGSTIJDEN 

a. Adlife vermeldt de openingsuren. In sommige gevallen kunnen andere openingstijden worden toegepast, bijvoorbeeld bij ongevallen, feestdagen of overmacht. 

b. Adlife heeft het recht om op basis van objectieve redenen de openingstijden (geheel of gedeeltelijk) tijdelijk of permanent te wijzigen. Adlife kan eenzijdig een permanente wijziging aanbrengen, mits deze slechts van ondergeschikte betekenis is ten opzichte van het totale aantal openingsuren of de begin- of eindtijd. Dit is in ieder geval tot twee uur vóór of na de opening en/of sluitingstijd. 

c. De openingsuren kunnen nooit als absolute voorwaarde (conditio sine qua non) voor het sluiten van de overeenkomst worden gesteld. U kunt deze aanpassing nooit gebruiken om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, temeer daar het Adlife's voornaamste verplichting is om de fitnessruimte en de bijbehorende apparatuur beschikbaar te stellen, tenzij u kunt aantonen dat u ten minste 50% van uw bezoeken aan de club hebt gebracht op een tijdstip waarop de betreffende club niet meer geopend is; voor de bepaling van deze 50% geldt een minimum van 4 bezoeken in de afgelopen 6 maanden. In dat geval zal Adlife het te veel betaalde bedrag terugbetalen. 

d. Wij willen de Adlife goed onderhouden en soms ontkomen wij niet aan een tijdelijke of gedeeltelijke sluiting. Dit kan het geval zijn als wij Adlife moeten sluiten wegens werkzaamheden of overmacht bijvoorbeeld. 

  

 

ARTIKEL 8: AANPASSING VAN DE GROEPSLESSEN 

a. Wij willen dat ons lessenaanbod altijd up-to-date is. Dit betekent dat wij regelmatig de lessen, de inhoud van de lessen, het soort lessen en het tijdstip van de lessen aanpassen. Hetzelfde geldt voor onze workshops. Af en toe kan het gebeuren dat er een les of workshop met een instructeur geannuleerd wordt. 

  

ARTIKEL 9: VERHUIZING OF VERWONDING 

a. We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt trainen. Voor alle vormen van lidmaatschap kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om uw lidmaatschap om medische redenen op te schorten, onder de hieronder uiteengezette voorwaarden: 

De geldigheidsdatum van de abonnementen, beurtenkaarten en losse beurten kan enkel worden verlengd in specifieke en uitzonderlijke omstandigheden. 

De opschorting is van kracht vanaf het moment van ontvangst door Adfysio en heeft geen terugwerkende kracht 

De schorsing geldt voor een bepaalde periode en eindigt op de datum die op het overgelegde medische attest is vermeld; 

Schorsing verschuift de duur van uw contract evenredig met de duur van de schorsing; 

Indien het medisch attest of bewijs van verhuizing pas wordt overgelegd nadat een gerechtelijke procedure is ingeleid om de verschuldigde leges te innen, wordt het niet meer aanvaard. 

  

  

ARTIKEL 10: OVEREENKOMSTEN TUSSEN KLANT EN ADLIFE 

a. Ons doel is om in Adlife een klimaat te scheppen waarin iedereen elkaar respecteert en zich aan de geldende regels houdt. Als u zich niet houdt aan de voorwaarden van de overeenkomst, het reglement of deze algemene voorwaarden, of als u gedrag vertoont dat onaanvaardbaar wordt geacht, kan Adflife u de toegang tot de studio ontzeggen en de overeenkomst eenzijdig beëindigen wegens wangedrag (met onmiddellijke ingang). Opnieuw inschrijven na een dergelijke uitsluiting is een legitieme reden voor onmiddellijke beëindiging van het nieuwe abonnement en een restitutie pro rata. 

e. Bij Adlife nodigen we je uit om samen met anderen te komen sporten. U mag echter geen personal training diensten aanbieden in Adlife of andere commerciële activiteiten ontplooien, aangezien personal training diensten alleen mogen worden verleend door onze instructeurs, lesgevers en coaches die onafhankelijke professionals zijn en met wie wij exclusief samenwerken. Als u zich niet aan deze regel houdt, wordt de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd en kan Adlife een vergoeding eisen voor eventueel geleden schade. 

f. Als u een ander persoon Adlife laat betreden in overtreding van de regels in deze Voorwaarden of de Huisregels, ongeacht of zij lid zijn of niet, bijvoorbeeld door hen samen met u door de deur binnen te laten, kan Adlife uw toegang tot Adlife blokkeren. Bij herhaalde overtreding van deze voorwaarden of de regels en voorschriften heeft Adlife het recht de overeenkomst te beëindigen. 

g. Als u kunt aantonen dat Adlife ernstig tekortschiet in de nakoming van haar contractuele verplichtingen, en alleen als u Adlife binnen 7 dagen na kennisneming van een dergelijke tekortkoming per aangetekende brief op de hoogte stelt, zal Adlife de overeenkomst onmiddellijk beëindigen en, indien van toepassing, een vergoeding betalen voor de geleden schade. Als wij u verschuldigde bedragen niet terugbetalen, hebt u recht op betaling van de verschuldigde bedragen, vermeerderd met de wettelijke rente en een forfaitair bedrag van 15% van de verschuldigde bedragen met een minimum van 50 euro voor alle buitengerechtelijke kosten, zoals beschreven in artikel 5g. 

  

ARTIKEL 11: RISICO'S EN AANSPRAKELIJKHEID 

a. Het beoefenen van elke sport houdt risico's in. Als u gebruik maakt van onze faciliteiten, moet u zelf kunnen beoordelen waartoe u in staat bent. U kunt vertrouwen op de tips en adviezen die wij geven op onze website of via andere middelen in Adlife. Maar u blijft altijd verantwoordelijk voor de manier waarop u sport en de keuzes die u daarbij maakt. Het gebruik van onze faciliteiten is op eigen risico. Als u twijfelt aan uw lichamelijke conditie, raden wij u aan medisch of specialistisch advies in te winnen om te bepalen welke methode het meest geschikt is voor uw sport. 

b. Adlife en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële schade of gevolgschade als gevolg van een ongeval of letsel van u in Adlife, behalve voor persoonlijk letsel veroorzaakt door de handelingen of nalatigheid van Adlife.  

c. U wordt geadviseerd geen waardevolle spullen mee te nemen naar de club. Adlife aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade, verlies of diefstal van uw persoonlijke bezittingen, behalve wanneer deze opzettelijk of door grove nalatigheid van de kant van Adlife zijn veroorzaakt. 

  

ARTIKEL 12: KLACHTEN 

Wij streven ernaar iedereen van dienst te zijn en willen zoveel mogelijk mensen toegang geven tot onze sportfaciliteiten. Als u een klacht heeft, betreuren we dat, maar we willen natuurlijk dat u het ons laat weten. U kunt in de eerste plaats contact opnemen met één van onze lesgevers en in de tweede plaats met de klantenservice van Adlife, zoals beschreven op onze website. 

  

ARTIKEL 13: PERSOONSGEGEVENS 

a. Om uw overeenkomst uit te voeren, verzamelen en bewaren wij een aantal van uw persoonsgegevens. Adlife zal uw persoonsgegevens op passende en zorgvuldige wijze verwerken en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). 

b. In dit verband vermeldt de privacyverklaring van Adlife welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden wij deze verwerken en hoe wij persoonsgegevens verwerken. Voorts wordt in de verklaring uitgelegd hoe belanghebbenden hun rechten met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens kunnen uitoefenen. 

  

ARTIKEL 14: WIJZIGING VAN GEGEVENS 

a. Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens (bijv. adres of bankgegevens) dient u direct via MyClubApp aan Adlife door te geven via onze klantenservice. 

  

ARTIKEL 15: CONTACTINFORMATIE KLANTENSERVICE 

a. Onze contactgegevens voor de klantenservice zijn als volgt: 

online op onze website: www.pilatesleuven.be en https://Adfysio.clubplanner.be 

Postadres: Diestsesteenweg 178, 3010 Kessel-Lo (Leuven) 

b. U kunt ook zelf bepaalde aanpassingen doen via MyClubApp. 

  

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

a. Deze voorwaarden en alle door of met Adlife gesloten contracten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. 

b. Alle geschillen met betrekking tot het tussen het Lid en Adlife gesloten contract zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats waar de Club gevestigd is. 

c. Zoals u weet, houdt Adlife zich aan de "Gedragscode voor de Fitnessindustrie". U kunt de gedragscode inzien via de link https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Gedragscode-fitness.pdf